PT:s granskning av byggprogrammet

Inom Älvsbyns kommun är vi angelägna om att leva efter våra riktlinjer, principer och gällande lagar. Vi vill göra det möjligt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden inom organisationen.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att prata med oss direkt om man ser saker som inte borde förekomma, men även om man vill vara anonym så ska det vara möjligt att påtala problem. Läs mer längst ner i denna text under Visselblåsarfunktion.

Under första läsåret 2016/2017 då Bygg- och anläggningsprogrammet och El- och energiprogrammet startades upp samt även under andra läsåret 2017/2018 hade de former som programmet nu arbetar efter, inte kommit på plats. Under korta perioder fanns det elever som behövde arbetsuppgifter och projekt som komplement. Nu finns det ett koncept för vad elever gör i årskurs 1, 2 samt arbetsplatsförlagt lärande (APL) i årskurs 3.

Den kultur som lärarna vill förmedla till eleverna är den arbetskultur som finns i yrkeslivet och att alltid se till att eleverna är aktiverade. Att byta däck på skolans bil och släp eller att tvätta de fordonen är något som är en del i detta. Likväl att städa i bygglokalerna eller enklare service på de maskiner som används, till exempel klingbyte på en klyvsåg. Sådant man behöver kunna på en arbetsplats.

Som PT:s granskning visar har några elever vid något tillfälle bytt däck på någon lärares bil samt några andra elever vid något tillfälle även tvättat en annan lärares bil då man samtidigt tvättat skolans bilar. Det primära syftet har alltså inte varit att byta däck på lärarnas bilar utan uppgiften har varit att byta däck på skolans fordon och släp och då har några elever även tillfrågats om att byta däck på någon lärares bil. Det är tråkigt att några elever upplever att de inte blivit tillfrågade och inte känt att de kunnat säga nej. Likväl har skolan fått uppgifter om att det finns elever som själva på eget initiativ till exempel tvättat en lärares bil.

De arbetsuppgifter som elever vid några tillfällen fått hjälpa någon lärare med, exempelvis hjälp med att dra upp en brygga är givetvis inte relevant för utbildningen.  Andemeningen har dock aldrig varit att plocka elever från befintliga skoluppgifter utan något som gjorts då det funnits elever som inte haft något att göra för tillfället. Även vid dessa tillfällen har det funnits elever som upplevt att det känts påtvingat men även elever som känt att det varit kul att göra något annat då det varit lite att göra på skolan.

Det är tråkigt att läsa att ”elever hela tiden sagt att det inte går rätt till”. Skolan behöver aktuell information och att händelser ska komma fram i anslutning till då det faktiskt hänt. Det har bara vid ett enskilt tillfälle kommit fram uppgifter till någon inom skolan att saker eventuellt inte går rätt till. Om elever berättat om problem för sina föräldrar och vårdnadshavare och det även då inte skett någon kontakt med skolan är även det olyckligt.

Det finns en klagomålshantering där man kan mejla synpunkter till kommunen. Det finns även möjlighet att göra anonyma anmälningar till Skolinspektionen. All verksamhet ska tålas att granskas både av medier och myndigheter.

Fortsättningsvis kommer vi alltid att ta vara på möjligheter för att elever ska få till sig så mycket som möjligt för att förbereda dem inför sitt yrkesliv. Det kan röra sig om studiebesök eller annat som har koppling till de kunskaper som man behöver få till sig.

Älvsbyns gymnasium kommer att skicka ut en enkät till de elever som gått på Bygg- och anläggningsprogrammet sedan starten och fram till juni 2023 för att undersöka i vilken omfattning som elever känt sig utnyttjade och hur elever uppfattar möjligheten att komma med kritik och synpunkter på skolan.

En del av PT:s granskning berör elevprojekt och fakturering av dessa. Skolan ska förbättra sina rutiner, förtydliga fakturor till beställare och säkerställa all dokumentation och redovisning kring inköp kopplade till elevbyggen. Det arbetet har startats upp. Under våren 2023 belystes inom skolan att vi ska förtydliga de kontrakt som ska skrivas mellan kund och skolan kring de elevprojekt som genomförs i år 2. Detta är viktigt både för elev och kund att synliggöra de risker åt bägge håll, som kan uppkomma då man tar på sig ett uppdrag och skriver ett kontrakt.

Den del av granskningen som berör bygget av en fjällstuga, APL-platsen vid en lärares garagebygge samt bastubyggen behöver nyanseras. Beslutet att som en del i undervisningen låta elever få lära sig bygga en mall och skruva ihop väggblock togs av dåvarande rektor. Detta var under den tid som programmet byggdes upp och det var perioder då elever behövde aktiveras och det fanns behov av projekt. Montering av väggblock var ett komplement till övriga undervisningsinslag som alla elever fick pröva på och pågick under cirka 7 veckor.

Efter denna period kom lärarna på idén med större elevprojekt i år 2 och man började använda byggprogrammets Instagramkonto och då annonserades efter lämpliga elevprojekt från allmänheten. Ett mycket lyckat upplägg som ger alla elever i år 2 tillämpliga och värdefulla elevprojekt från hösten i år 2 till ett färdigt resultat våren i år 2.

Under hösten 2020 aviserade några av de upparbetade APL-företagen att de som en effekt av covid-19-pandemin hade problem med att emot elever. Som en lösning godkände dåvarande rektor lärarens eget garagebygge som en APL-plats för tre elever och var så under ca 7-8 veckor under vintern 2021 fram tills det till slut kom lös nya APL-platser. Idén och lösningen var ett engångsbeslut och givetvis ingen lösning för att gynna läraren utan eleverna.

Som i situationen med väggblocken förstår de flesta att de bägge yrkeskunniga lärarna givetvis ändå gjort dessa arbeten själva i normalfallet. Någon vinst av något slag, tidsvinst, kvalitetsvinst eller ekonomisk vinst för lärarna förelåg inte under dessa förutsättningar.

Granskningens del kring Älvsbyhus jaktlags bastu är klarlagd och den del som avser efterskänkt faktura har fått sin förklaring och förtydligande kring felaktigheten att efterskänka den. Materialet till bastun kommer från Älvsbyhus förutom bastupanel och lavar, bastuaggregat och dörr.

Älvsbyhus har sponsrat med väldigt mycket material över tid, även bastupanel och lavar. Men då detta projekt startade i gång fanns inte bastupanel och lavar inne hos byggprogrammet. Därför inhandlades detta från annat håll för att bastun skulle bli klar.

Det elevprojekt som berör ett annat jaktlags bastu där en lärare är medlem har inga kopplingar mot inköp som skolan gjort. Att en del projekt helt eller delvis innehåller material där kunden tillhandahåller material är givetvis något som kan förtydligas i de kommande kontrakt som ska upprättas mellan skolan och kund.

I granskningen nämns ersättning till elever för de elevprojekt eller undervisningsinslag och APL som förekommer i en utbildning. Alla moment som genomförs inom ramen för en gymnasieutbildning sker utan lön för elever. Då elever går ett yrkesprogram lär de sig något som är av värde för en annan person. Går man en restaurangutbildning lagar man mat som APL-platsen eller gymnasieskolans egen elevrestaurang säljer. Går man byggprogrammet i Älvsbyn bygger man i år 2 elevprojekt som sedan säljs till självkostnadspris.

Halva tiden i år 3 är eleverna ute på en APL-plats. I samförstånd mellan skolan och APL-platserna återinvesteras statsbidraget för lärlingsutbildningen till både elever och APL-företagen. Det statsbidrag som företagen får för att emot elever används till olika utbildningar, handledarutbildningar, ställningsbyggnad och så vidare.

Det koncept som bygg- och elprogrammet arbetat fram har bidragit till att utbildningen är en av de billigaste och mest kvalitativa byggutbildningarna.

Tiden ute på APL är ett värde för både företaget och eleven. Den största vinsten för företaget förutom att de kan vara med och påverka utbildningen genom branschråd, är att de även får vara med och forma ny arbetskraft. Kanske till och med den arbetskraft som de kommer att anställa. Vinsten för eleven är att lära sig yrket i nära samspel med ett riktigt företag och att man blir anställningsbar. Det är den största vinsten för eleven och även för samhället.

Visselblåsarfunktion

Vi ser gärna att man kontaktar kommunens personal/chefer direkt man upplever att något hanteras felaktigt. Utöver direktkontakt går det även skicka brev eller använda knappen ”Lämna synpunkter” som finns på kommunens alla webbsidor. Där kan man även vara anonym om man vill. Vi erbjuder också en visselblåsarkanal tillsammans med Lantero där man kan ange kontaktuppgifter eller vara anonym. Läs mer på länken nedan.

Visselblåsarfunktion