Näringslivsfrukost 28 maj

Del av innehåll: Älvsbyns nya kommunchef Anna Lindberg, tidigare regional utvecklingsdirektör på Region Norrbotten, presenterar sig och Anneli Johansson berättar om Älvsbyns kyrkstad och hur besökare kan uppleva den kulturhistoriska platsen både på Kyrkmalmen och i digitalt format.

Som vanligt avslutar vi med nyheter och meddelanden från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Teamslänk för att ansluta till näringslivsfrukosten:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZThkODJhNjYtYWI0NC00N2EzLTljMjUtZTg5YmQwNGExYTBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217329907-7115-4240-8583-0c125c07b530%22%2c%22Oid%22%3a%22b0d7481c-caf9-41b9-b63a-b257a8b473b9%22%7d

Anslut via ovanstående länk fredag 28 maj kl. 08:00.
Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se

Välkomna!