Näringslivsfrukost 27 augusti

Del av innehåll: Presentation av LINE-arbetets slutrapport och Go Business kommande program.

Som vanligt avslutar vi med nyheter och meddelanden från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Teamslänk för att ansluta till näringslivsfrukosten:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQxZmU4ZjYtYjgyMi00YTEwLWE0MWYtOGQ2NTI3YjFhNjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217329907-7115-4240-8583-0c125c07b530%22%2c%22Oid%22%3a%22b0d7481c-caf9-41b9-b63a-b257a8b473b9%22%7d

Anslut via ovanstående länk fredag 27 augusti klockan 08:00.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se