Näringslivsfrukost 26 mars

Del av innehåll: Information om Visit Älvsbyn och de digitala skärmarnas möjligheter för företag och föreningar samt presentation av Objekt Vision – en marknadsplats för företag som söker och erbjuder lediga lokaler och kommersiella fastigheter.

Som vanligt avslutar vi med nyheter och meddelanden från kommunen, näringslivet och samarbetspartners.

Teamslänk för att ansluta till näringslivsfrukosten:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFjOTQ5MDYtYTM5Zi00NTMwLWEyNzYtMGVjNGI5MDI3ZWE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217329907-7115-4240-8583-0c125c07b530%22%2c%22Oid%22%3a%22b0d7481c-caf9-41b9-b63a-b257a8b473b9%22%7d

Anslut via ovanstående länk fredagen 26 mars kl. 08:00.
Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se

Välkomna!