Näringslivsfrukost 24 september

Del av innehåll: Svenskt Näringsliv, kommunranking och näringslivsklimat. Presentation av vandring/cykelleder i Storforsen.

Teamslänk för att ansluta till frukosten:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY5ODg5NWMtZTc1Mi00ZThlLWJiNjYtNTI2Nzc4YjllOGI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2217329907-7115-4240-8583-0c125c07b530%22%2c%22Oid%22%3a%22b0d7481c-caf9-41b9-b63a-b257a8b473b9%22%7d

Anslut via ovanstående länk fredag 24 september klockan 08.00.

Vid frågor, kontakta: naringsliv@alvsbyn.se