Kommunfullmäktige den 18 juni 2018 på film

Ärende- och delgivningslista för Kommunfullmäktige Älvsbyn de 18 juni 2018

♦ Delgivningar KF 2018-06-18

♦ Ändring sammanträdesdatum för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

♦ Ägardirektiv Älvsbyns Energi AB

♦ Ägardirektiv Älvsbyns Fastigheter AB

♦ Ägardirektiv Älvsbyns kommunföretag AB

♦ Bolagsordning Älvsbyns Energi AB

♦ Bolagsordning Älvsbyns Fastigheter AB

♦ Bolagsordning Älvsbyns kommunföretag AB

♦ Balanserat styrkort – Strategisk plan för Älvsbyns kommun 2019-2021

♦ Internkontrollplan ♦ Valnämndens reglemente

♦ Policy för behandling av personuppgifter i Älvsbyns kommun

♦ Svar på interpellation (c) om personalkontinuitet inom hemtjänst

♦ Svar på interpellation (c) om fall och frakturer

♦ Svar på interpellation (c) om antipsykotiska läkemedel för äldre

♦ Svar på motion (sd) om äldres boendebehov och nybygge av SÄBO

♦ Svar på motion (c) konsten att ”kunna läsa”

♦ Redovisning av vad som hänt med beviljade motioner och medborgarförslag ♦ Dataskyddsombud (DSO) för Älvsbyns kommun

♦ Revisorernas budgetäskande för år 2019

♦ Budgetramar 2019 samt plan för 2020 och 2021

♦ Investeringsbudget 2019

♦ Skattesats 2019 – Utdebitering 2019

♦ Drift-, resultat-, finans- och balansbudget 2019 samt plan för 2020 och 2021

♦ Finansiella mål – God ekonomisk hushållning (GEH)

♦ Delårsrapport per 30 april 2018 ♦ Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1 samt kv. Moroten

♦ Detaljplan för fastigheten Lill-Korsträsk 1:15

♦ Samverkan med Piteå kommun avseende MBK-verksamhet

♦ Ansökan hos Lantmäterimyndigheten om att få bilda KFF-kommun