Kommunen vill köpa mark

Kommunen intresserad av att köpa mark

Älvsbyns kommun ser positivt på framtiden och har gått ut med ett pressmeddelande om att man önskar köpa mark som kan vara av intresse för framtida exploatering. Utvecklingen rör såväl växande industri och nya företagsetableringar som ett ökat bostadsbyggande.

Kommunen har bjudit in markägare runt om Älvsbyn, Vidsel, Korsträsk och Vistträsk för att informera om planerna och varför det är så viktigt för Älvsbyns framtid att det finns yta att växa på. Informationsmötena har annonserats i Älvsbybygdens annonsblad och är öppna för allmänheten.

Varför vill kommunen köpa mark?

De stora företagen i Älvsbyn satsar och vill växa samtidigt som det finns externa intressenter som visar intresse att etablera sig i kommunen. Detta tillsammans med möjligheten till stora företagsetableringar inom såväl befintliga som nya näringar (däribland gruvbrytning) gör att kommunen är i behov av markområden för framtida exploatering och utveckling. 

Befolkningen förväntas öka såväl i centrala Älvsbyn som i de större byarna. Detta medför ett ökat behov av bostäder, skolor, förskolor, kontor och service. När tidigare grönområden bebyggs behövs också nya områden för friluftsliv och rekreation.

Flertalet områden kan vara av intresse för kommunen, detta gäller även om de inte angränsar till mark som är bebyggd idag. 

Hur går ett markköp till?

Planerna är långsiktiga och möjligheten att sälja mark till kommunen bör alltid ses som aktuell. Du som redan idag är intresserad av att sälja mark till kommunen är välkommen att ta kontakt med oss och lämna uppgift om den mark du/ni funderar på att sälja tillsammans med person- och kontaktuppgifter.

Kommunens handläggare tar sedan kontakt med dig och bokar ett möte där ni tillsammans går igenom den fakta som finns om marken. Du har då möjlighet att visa bilder och beskriva markens kvaliteter samt att presentera ett prisförslag (frivilligt).

Vår handläggare tar därefter med sig uppgifterna till kommunens markgrupp och föredrar ärendet. Om gruppen gör bedömningen att marken bör köpas görs en oberoende värdering som underlag för beslut om marköverlåtelse. 

Köp av stora fastigheter eller med ett högt värde beslutas av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Vid köp av mindre fastigheter kan köpet komma att ske enligt delegation från kommunfullmäktige. 

Vid köp upprättas ett köpebrev och ett avtal som reglerar hur fastigheten ska betalas och eventuella villkor för köpet. Kommunen som köpare står för uppkomna lantmäterikostnader och ansökan om lagfart.

Kontakt

Är du intresserad av att sälja mark eller har du frågor om kommunens planer? Då är du välkommen att ta kontakt med oss.

Erik Isaksson
Samhällsplanerare, handläggare mark och exploateringsfrågor
Tel: 0929-171 83
E-post: erik.isaksson@alvsbyn.se

Ingrid Karlsson
Chef miljö- och byggkontoret
Tel: 0929-171 19
E-post: ingrid.karlsson@alvsbyn.se