Information om förbud mot terrängkörning på barmark

Som en del i sin informationssatsning om förbudet mot terrängkörning på barmark så vill Naturvårdsverket berätta om den nya och uppdaterade information som finns tillgänglig. En enkätundersökning till länsstyrelserna visar att problemen lokalt är stora. Därför uppmanas svenska kommuner att sprida frågeställningen till de som arbetar med naturvård, turism, friluftsliv och trafik.

Att köra i terräng leder ofta till skador på mark och växter. Djupa körspår i våtmarker kan bli till diken som leder undan vattnet. Marken blir torrare och växter och djur som tidigare trivts där blir färre. På kalfjället och lavklädda marker syns skador länge eftersom det tar lång tid för växterna att komma tillbaka. I vattendrag kan sönderkörda bottnar och grumling i vattnet skada vattenlevande växter och djur.

Terrängkörning stör både människor och djur

Bullret från fyrhjulingen stör djuren. Det är extra känsligt när djuren har nyfödda ungar. Den människa som söker lugn och ro i naturen kan också känna sig störd när tystnaden bryts.

Körskador längs en skoterled i Jämtland. Skoterleder kan dras över våtmarker där bärigheten är god när marken är tjälad och väl snötäckt. Körning på samma led på sommaren gör leden lerig och svårframkomlig för sommarbesökare. Fotograf: Nils Hallberg, Naturvårdsverket

Körskador längs en skoterled i Jämtland. Skoterleder kan dras över våtmarker där bärigheten är god när marken är tjälad och väl snötäckt. Körning på samma led på sommaren gör leden lerig och svårframkomlig för sommarbesökare. Fotograf: Nils Hallberg, Naturvårdsverket

Terrängkörning på barmark är förbjudet

Det har skett en ökning av markskador, bland annat kring stugor och fiskevatten som inte ligger vid väg. Denna körning är förbjuden såvida man inte har sökt och beviljats dispens. Att inte enkelt kunna ta sig till sin stuga eller sitt fiskevatten kan kännas besvärligt men förbudet finns där för att vi inte ska skada naturen.

Förbudet mot terrängkörning på barmark gäller även den som äger marken eftersom lagstiftningen har kommit till för att skydda naturen. Reglerna för terrängkörning finns i terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen

På Naturvårdsverkets webbplats hittar du:

  • Information om förbudet.
  • Den nya foldern som kan beställas eller laddas ner gratis.
  • Det finns även en längre text om lagstiftningen som kompletterar den kortare foldern.
  • I en bildbank på webbsidan har Naturvårdsverket samlat foton på bland annat markskador efter terrängkörning att användas fritt av till exempel media. Uppmärksamma gärna media i din kommun på problemet med terrängkörning och att det finns foton fria att använda.
  • Naturvårdsverket har precis lanserat en kort tecknad film om terrängkörning på barmark som finns på Youtube. Under sommaren planerar vi att släppa ytterligare två liknande filmer. Länka gärna till filmerna på era webbsidor, på facebook eller twitter.