Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Hösten 2016 genomfördes en kartläggning i form av enkätundersökning hos verksamheter, föreningar och enskilda medborgare. Syftet med kartläggningen var att ta fram en bild på hur läget ser ut i Älvsbyns kommun.

Efter en sammanställning av samtliga enkätsvar kan man konstatera att det finns tecken på någon form av extremism i kommunen. Detta i form av religiös- och högerextremism. I och med detta har Nataliya Nilsson, enhetschef på Arbete- och integrationsenheten i Älvsbyns kommun, påbörjat framtagandet av en handlingsplan genom att föra en dialog med befintliga forum gällande deras roll vid införande av handlingsplanen.

– Vid upprättande av lokal handlingsplan har vi utgått från befintliga strukturer, tillika brottförebyggande råd, där de aktuella frågeställningarna diskuterades. Våldsbejakande extremism är ett samhällsproblem och måste lösas med hjälp av hela samhället, säger Nataliya.

Vänsterextremism och våldsbejakande islamisk extremism har dock inte påträffats, men kan inte uteslutas att det finns, då kunskapsnivån för att upptäcka den inte är tillräcklig.

– För att förebygga våldsbejakande extremism krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan: offentlig verksamhet samt andra aktörer inom civilsamhället – idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund, berättar Nataliya Nilsson.

Artikeln är även publicerad i Älvsbybladet #3, 2017

Text: Robin Nilsson