Frågor och svar om handläggning inom Älvsbyns kommuns socialtjänst

Vilka åtgärder genomför Älvsbyns kommun för att säkerställa barns trygghet?

Lagstiftningen säger att vi ska bedöma eventuella uppgifter som kommer oss tillhanda. Gäller det barn, så har vi en långtgående skyldighet att se till barnets bästa. Är det allvarliga uppgifter som kommer till oss, så kan vi starta en utredning utan föräldrarnas samtycke, i annat fall är frivillighet och samtycke grunden. Enskilda fall kan socialtjänsten inte uttala sig om på grund av sekretess.

Är skyddsnätet tillräckligt bra, får barn det de behöver från samhället?

Socialtjänsten fungerar som ett skyddsnät när det finns brister i omvårdanden av barn, tillsammans med andra instanser i samhället såsom skolan, hälso- och sjukvården och polisen. Dessutom kan vem som helst göra en orosanmälan. De flesta av socialtjänstens insatser sker under frivillighet och med samtycke, men när det finns en allvarlighet och man inte kommer fram den vägen, finns tvångsåtgärder, exempelvis inom LVU och LVM.

Varje individ- och familjeärende är unikt och belagt med sekretess. Det är inte möjligt för oss att redovisa i detalj vilket stöd som ges i varje enskilt ärende.

Hur säkerställer ni att det inte sker brister i handläggningen i Älvsbyns kommun?

Vi har LVU-ärenden inom individ- och familjeomsorgen där det har rapporterats brister, och som utreds just nu enligt Lex Sarah. Det som utreds är om det finns avvikelser i kvalitet och som orsakat missförhållanden eller risk för missförhållanden för den enskilde. Syftet med Lex Sarah-utredningar är att förhindra att liknande händer igen. Dessutom pågår en arbetsrättslig utredning om det begåtts tjänstefel.

För oss är det viktigt att gå till botten med eventuella fel och brister, så att vi kan åtgärda dem. Det ska kännas tryggt att vända sig till Älvsbyns kommun, medborgare ska känna att de får rätt stöd och hjälp när det behövs.

Vad gör ni nu för att rätta till det som gått fel?

Tidigare i år har en granskning genomförts av en extern utredare. Den pekade på vissa brister inom handläggningen av individ- och familjeärenden. Parallellt sker också en arbetsrättslig utredning som gäller vilket ansvar handläggarna haft och om det har begåtts några tjänstefel. Båda dessa utredningar kommer att ge oss underlag för att arbeta vidare med åtgärder och förbättringar.

Kommer Älvsbyns kommun skärpa sina rutiner när det gäller handläggning av individ- och familjeärenden?

Älvsbyns kommun ska präglas av rättssäkerhet och tillit. Det ska kännas tryggt att vända sig till kommunens verksamheter, att arbeta här och att fatta beslut här. Förutom de förändringar som måste till efter utredningarna, så kommer både fullmäktige och kommunstyrelse att följa de här frågorna noggrant. Exakt vilka förändringar vi måste göra vad gäller rutiner och ansvar inom handläggningen vet vi mer om efter att utredningarna är klara.

Media skriver om ett fall där en pappa misstänks för brott men ändå fått tillbaka vårdnaden för sina barn. Hur kan ni ha missat den uppgiften?

Vi har sett att det förekommer uppgifter i media om att vi ska ha haft kännedom om brottsmisstankar i ett ärende redan år 2020. Det kan vi inte kommentera på grund av sekretess.

Vad gäller kontakt mellan oss och polisen, så finns en omfattande sekretess mellan polis och socialtjänst. Den insyn som DN, i detta fall, har via en källa, den har inte kommunen. Socialtjänsten har bara i vissa fall rätt att få ut uppgifter. Det krävs formellt en pågående barnutredning för att polisen ska lämna ut uppgifter till socialtjänsten kring misstanke om brott.

Har Älvsbyns kommun tillräcklig kompetens för att handlägga LVU-ärenden?

Utredningen från tidigare i år har pekat på vissa brister som vi arbetar med att åtgärda. Pågående arbetsrättslig utredning och Lex Sarah-utredning kommer att ge oss ännu mer information om vilka eventuella brister vi behöver åtgärda framöver.

Vilken roll har kommunpolitikerna när det gäller LVU-ärenden?

Det är bara när det inte är möjligt att komma överens med barnens vårdnadshavare som LVU är aktuellt. Om situationen är tillräckligt allvarlig kan socialtjänsten föreslå att barnet ska omhändertas.

Socialnämnden (i Älvsbyn Socialutskottet), bestämmer om det är aktuellt att ansöka till domstol om att barnet ska omhändertas enligt LVU. Politikerna i nämnden diskuterar detta vid ett särskilt möte där vårdnadshavare i de allra flesta fall får möjlighet att delta. Om socialnämnden bestämmer sig för att ansöka om omhändertagande skickas en ansökan till en domstol. Domstolen läser socialtjänstens utredning och underlag från vårdnadshavaren, varpå en muntlig förhandling hålls. Socialtjänsten och vårdnadshavare möts alltså i domstolen och var och en får berätta hur de ser på barnets situation. Såväl vårdnadshavare som barn får stöd av offentligt biträde.

Det är domstolen som beslutar om barnet ska omhändertas enligt LVU eller inte. Vårdnadshavare har rätt att överklaga domstolens beslut.

Hur kan en politiker som är inblandad i beslutsfattandet av ett så känsligt ärende jobba som kommunikatör i samma kommun?

Det inte finns några hinder för en tjänsteman inom en kommun att vara politiskt engagerad förutsatt att kommunala tjänstemän med ett politiskt engagemang inte blandar ihop politiska ställningstaganden och sina tjänstemannauppgifter.

Socialskottets ordförande är anställd av Älvsbyns kommun men för närvarande inte med kommunikatörsuppgifter.

Vad är det för typ av utredningar som pågår?

Förutom den utredning som genomfördes av de aktuella LVU-ärendena tidigare i år så pågår en arbetsrättslig utredning som ska ge svar på ansvarsfrågan. Det pågår dessutom utredningar enligt Lex Sarah för ett antal avvikelser under handläggningen.

Den arbetsrättsliga utredningen beräknas vara klar andra halvan av oktober. Lex Sarah-utredningen dröjer till senare delen av året.

Vad händer med de medarbetare som är föremål för utredning?

De som arbetar kvar inom Älvsbyns kommun har återgått i arbete utifrån behörighetskrav och medarbetarnas utbildning. De arbetar med handläggning av andra ärenden än det aktuella.

Varför tar ni in så många konsulter?

Personalläget är ansträngt och kommunen har ett stort ansvar vad gäller handläggning inom individ- och familjeomsorgen. Att rekrytera nya handläggare tar tid. Därför har vi valt att förstärka med inhyrda handläggare.