Diskrimineringsärende leder till satsning

Kommunen åtar sig att genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering i skolan. Bland annat kommer kommunen att utveckla skolpersonalens kompetens när det gäller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och genomföra en tillgänglighetsöversyn för samma målgrupp. Eleven har diskriminerats genom att kommunen har nekat eleven skolskjuts genom ensamåkning i taxi trots att eleven haft behov av detta med anledning av funktionsnedsättning.

– ­Kammarrättens dom fastställer att Älvsbyns kommun fattat ett felaktigt beslut utifrån elevens funktionsnedsättning. För att ta lärdom av det inträffade kommer vi att se över kompetensbehovet samt tillgängligheten i våra skolor. Det kommer att gynna alla våra elever, säger Inger Grankvist, skolchef i Älvsbyns kommun.

Inger Grankvist, skolchef. Foto: Sarah Grimm

Inger Grankvist, skolchef. Foto: Sarah Grimm

Diskrimineringsformen bristande tillgänglighet infördes i diskrimineringslagen 2015 och innebär att en verksamhet är skyldig att vidta åtgärder för att verksamheten på olika sätt ska vara tillgänglig för personer som har en funktionsnedsättning. Personer med funktionsnedsättning har rätt till anpassningar så att de är i en situation som är jämförbar med situationen för andra personer som nyttjar en verksamhet.

– Vi ser en stor ökning av liknande ärenden i Norrbotten. Omständigheterna ser olika ut för olika elever, men konsekvenserna är lika: eleven får inte det stöd som den har rätt till och det leder till kunskapsmål och kunskapskrav som inte uppnås och till sämre mående, säger Stina Carlsson, jurist på Rättighetscentrum Norrbotten.

Rättighetscentrum Norrbotten har under 2022 handlagt 18 ärenden som rör bristande tillgänglighet i skolan – detta av totalt 43 ärenden. Antidiskrimineringsbyråerna i Sverige har senaste åren sett en stor ökning av antalet ärenden som gäller bristande tillgänglighet i skolan. Ofta handlar det om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som inte fått adekvata extra anpassningar och särskilt stöd trots att de haft rätt till det enligt skollagen.

– Vi har haft konstruktiva möten med Älvsbyns kommun gällande deras fall och det är vår uppfattning att kommunen tar diskriminering på allvar. Utöver att betala diskrimineringsersättning till den aktuella eleven så har kommunen också valt att ta på sig att utreda behovet av kompetenslyft när det gäller NPF i kommunens skolor och göra en tillgänglighetsöversyn inom skolorna. Det är väldigt positivt, säger Stina Carlsson, jurist på Rättighetscentrum Norrbotten.

Rättighetscentrum Norrbotten och Rättighetscentrum Västerbotten är antidiskrimineringsbyråer och erbjuder gratis juridisk rådgivning för den som upplever sig utsatt för diskriminering. Utöver detta arbetar byråerna med utbildning, information och opinionsbildning i frågor som rör mångfald och diskriminering.