Besök från Arctic Design Center och Region Norrbotten

I veckan har vi haft besök av Carolina L. Weinz, projektledare Arctic Design Center, och Rikard Sandberg, konstkonsulent, från Region Norrbotten. Besöket syftade till att föra dialog kring hur Älvsbyns livsmiljöer kan utvecklas till att bli mer attraktiva, trygga och trivsamma för våra nuvarande och framtida invånare. Från kommunen deltog representanter från samhällsbyggnad och kultur och fritid.

Arctic Design Center är ett treårigt regionalt utvecklingsprojekt som vill lösa avsaknaden av en samlande nod för politikområdet Gestaltad Livsmiljö (Prop. 2017/18:110) i Övre Norrland. Målsättningen är att upprätta en koordinerande instans och innovationsplattform som i skärningspunkten mellan region, akademi, kommuner och näringsliv för regionens utveckling inom politikområdet framåt. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten och Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID).