Älvsbyns kommun väljer att inte anmäla

I augusti presenterades en granskning av handläggningen av tre barnärenden perioden hösten 2020 till våren 2023. Granskningen visade att ett antal fel och brister begåtts under åren. Ett antal handläggare stängdes av och en arbetsrättslig utredning tillsattes i september 2023.

Utredaren presenterade sin rapport den 16 oktober där nio händelser analyserades och nio rekommendationer gavs. Rekommendationerna handlade om anmälningar för att utreda eventuella tjänstefel.

– Ansvaret finns på flera nivåer i organisationen, men kan sammanfattas med att förutsättningarna för att göra ett bra jobb för enskilda medarbetare har saknats, säger Anna Lindberg.

De organisatoriska förutsättningarna har inte varit tillräckliga. En stor enhet med flera uppdrag, många medarbetare, stor personalomsättning har inte möjliggjort ett nära ledarskap.

Kommunen gör även en egen Lex Sarah-utredning av granskningen. En första dragning av rapporten visar att majoriteten av de brister som framkommit redan varit kända av organisationen. Avvikelser har rapporterats och även JO har granskat fallet. Därefter har åtgärder vidtagits.

Inledningsvis stängdes fem handläggare av och efter att deras involvering klargjorts kunde de återgå i arbete.

– Vi vet att det har varit en svår tid för de avstängda handläggarna. En avstängning är inte en disciplinär åtgärd, men det upplevs så och kollegor och allmänheten kanske också uppfattar det så, säger Anna Lindberg. Jag ser även att vi hade kunnat hantera avstängningarna på ett bättre sätt.

För knappt ett år sedan påbörjades en omorganisation där enheten delas upp i tre för att på så sätt skapa förutsättningar för ett nära ledarskap.

– Det är en början, men fortsatta förändringar krävs. Vi ska ha en rättssäker handläggning av ärenden som rör barn och unga i Älvsbyns kommun, säger Anna Lindberg.

Hon ger nu socialchefen i uppdrag att åtgärda hur just verksamheten kring barn och unga ska utvecklas vidare. För att säkerställa verksamheten används idag flera socionomkonsulter, men ambitionen är att minska beroendet av dessa konsulter. Andra åtgärder som vidtas är att se till att kvalitets- och ledningssystemet ger nödvändigt stöd för en rättssäker handläggning. Det måste finnas tydliga kompetenskrav, fokus på barnperspektivet och, om konsulter behövs, en tydlig kravställning.

– Min förhoppning är att vi nu kan jobba vidare och framåt för en bra verksamhet, säger Anna Lindberg.