Älvsbyns kommun gör ett positivt resultat 2023

Älvsbyns kommuns resultat för 2023 blev bättre än förväntat. Året har haft sina utmaningar med ett osäkert omvärldsläge med hög inflation och ekonomiska utmaningar som följd. I budgeten för 2023 gjordes en prognos med ett underskott på cirka 15 miljoner kronor och detta efter en besparing på drygt 12 miljoner kronor. Uppföljningarna under året har visat på ett mindre underskott än prognosen. I årsredovisningen ser Älvsbyns kommun ett positivt resultat på 6,89 miljoner kronor. Överskottet beror till största del på en positiv avvikelse mot budget för skatter och statsbidrag. Däremot kan man också se att verksamheterna gör ett samlat underskott.

– Det positiva resultatet är givetvis bra men det är bekymmersamt att verksamheterna gör ett underskott. Det är något som Älvsbyns kommun måste fortsätta arbeta för att ha en ekonomi i balans. Vilket innebär att utmaningarna för verksamheternas ekonomi kvarstår, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Dahlqvist.

Älvsbyns kommuns årsredovisning kommer att presenteras på kommunstyrelsen den 25 mars.