Allvarliga missförhållanden när beslut fattades i individärende

I ärendets utredning hade externa konsulter anlitats. En orsak till de missförhållanden som uppstod har att göra med att socialtjänsten inte tillräckligt kontrollerade att konsulterna hade tillräcklig kompetens.

En annan orsak var att socialutskottet i sitt beslutsfattande använde underlaget till beslut okritiskt. Kännedomen om vilka underlag som enligt lag krävs för att fatta beslut i frågan varierade.

Ledarskapet inom handläggande enhet var dessutom otydligt och det fanns en otydlighet kring rutiner inom handläggningen.

Utifrån utredningen ges ett antal rekommendationer för att undvika att liknande händelser inträffar igen. En viktig åtgärd är att införa en tydlig, kunskapsbaserad styrning av verksamheten med hjälp av ett kvalitetsledningssystem. Det kvalitetsledningssystemet ska följa Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal verksamhet inom det lagstiftningsområde som besluten fattas.

Vidare jobbar organisationen med att se över förfarandet då externa konsulter anlitas och säkerställa att de uppfyller kompetenskraven och övriga krav. Även utbildningar för ledamöter i ansvarig nämnd genomförs.

Anmälan enligt lex Sarah

Det är huvudmannen, i det här fallet Älvsbyns kommun, som själva anmäler enligt lex Sarah. Syftet med bestämmelserna är att verksamheten ska utvecklas och missförhållanden rättas till. Läs mer här.