Blanketter Kvalitet och säkerhet

Andningsgymnastik med T-rör
Anmälan – Lex Sarah (Socialstyrelsens blankett)
Anmälan av tillbud medicintekniska produkter
Arbetsplan – Hemtjänst
Arbetsplan – Personliga assistenter
Avvikelse – annan vårdgivare
Avvikelsehantering
Avvikelserapport – Temperaturkontroll kyl/sval/frys/diskmaskin

Delegation av läkemedelsordination gällande pandemisk influensa, influensa- och pneumokockvaccination

Genomförandeplan – Särskilt boende äldreomsorg
Genomförandeplan – Äldreomsorg/Omsorgen

Egenkontroll hygien – Boenden
Egenkontroll hygien – Eget boende

Fallrapport – Ordinärt boende
Fallriskanalys/checklista för sjuksköterskor
Flyttade/uteblivna insatser på grund av personalbrist
Frys/diskmaskin – Temperaturkontroll
Försättsblad till vårdtagares journal som avlidit

Individuell vård- och rehabiliteringsplan
Informationsutbyte mellan vårdpersonal – godkännande

Kartläggning nutritionsproblem
Kostregistrering
Kyl/sval utrymmen – Temperaturkontroll

Meddelande till Akutmottagningen

Narkotikajournal enskild

Riskanalys fall
Riskanalys ur ett patientsäkerhetsperspektiv
Riskbedömning och förebyggande åtgärder – Senior Alert

Samordnad individuell Vårdplan
Signeringslista aktivering
Signaturlista
Sondmatningsschema
Synpunkter/Klagomål

Thrombotest
Tillbudsrapport
Tillbudsrapportering blodsmitta
Tillbudsrapportering LSS
Tystnadsplikt

Uppföljning av bostad med särskild service enligt LSS
Uppvärmning av kyld/återuppvärmd mat – Temperaturkontroll
Underskrift personal information Lex Sarah

Vårdrelaterade infektioner

Åtgärdslista

Senast uppdaterad 2017-06-26

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.