Tillbud blodsmitta

Med ”blodsmitta” avses smitta med olika mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor/sekret och/eller blodprodukter överförs från en individ till en annan. Det är främst hepatit B, hepatit C och HIV som sprids på detta sätt. Alla patienter kan vara potentiella bärare av blodsmitta. Risken för smitta, såväl från patienter till personal som från personal till patienter kan i princip elimineras med basala hygienrutiner.
Om du stuckit, skurit dig eller på annat sätt fått blod på skadad hud eller slemhinna gör på följande sätt:
•Tvätta det skadade området med tvål och vatten, skölj noga.
•Desinfektera med 70% sprit.
•Vid stänk i ögonen, skölj rikligt med vatten eller fysiologiskt koksalt.
•Vid stänk i munnen skölj rikligt med vatten.
•Ordna för provtagning enligt nedan. Skall ej fördröjas.
•Fyll i blanketten tillbud blodsmitta. Tag kopia på sida 1, lämna den till din arbetsledare. Originalblanketten tar du med och lämnar på Hälsocentralen.

Provtagning
På boende/patient
I kommunens särskilda boenden tas blodproven på de som bor i särskilt boende av Hälso- och sjukvårdsenhetens sjuksköterska och i detta gäller även i ordinärt boende. Samtycke behövs av boende/patient som ska få situationen förklarad för sig och sjuksköterska frågar om det är möjligt att få ta S-ASAT, S–ALAT, Hepatit B (HB – antikroppar) Hepatit C, och HIV- prover omedelbart. Patienten har möjlighet att avstå provtagning

Provsvar ställs till patientansvarig läkare på Hälsocentralen.

Begär alltid akutsvar på Hepatit B C och HIV.
Provet på HIV kan kodas. Hepatit B och Hepatit C prover märks på vanligt sätt. OBS! Om kodning sker kan det kodade provet ej skickas samtidigt med övriga prover. Patienten har rätt att neka provtagning.

Medarbetare som utsatts för blodsmitta
Vardagar sker provtagning av Älvsbyns Hälsocentral.
Personal går till Hälsocentralen för provtagning och ska följas upp av den Hälsocentral som individen tillhör
Berätta om du är vaccinerad mot Hepatit B.
Följande prover tas: Hepatit B (HB- antigen , HB – antikroppar) Hepatit C, HIV, S-ASAT och S-ALAT.

Kvällar/Helger
Personal går till Älvsbyns Hälsocentral för provtagning nästkommande vardag om inte infektionsjouren bedömt att prover ska tas akut och ska följas upp av den Hälsocentral som individen tillhör.

Sjuksköterska vid Hälso- och sjukvårdsenheten ringer infektionsjouren i Sunderbyn för handläggning. Där tas ett beslut om hur snabbt ett prov ska tas och om det går att vänta till nästkommande vardag. När infektionsjouren bedömt att prover ska tas omgående så skickas proverna med taxi till Sunderbyn
Blodprovstagning och analys av blodprovet sker i Sunderbyn

Kontakta arbetsledaren för tillbudsrapportering och för att lämna ifylld rapport.

Rutin för hantering av remissen
När prover tas av sjuksköterska i kommunens verksamhet.
Provtagningsremissen ska märkas med stickskada samt uppgift om:

•man är vaccinerad mot Hepatit B
•arbetsplats
•skadedatum
•klockslag
•smittkälla
•medarbetarens ordinarie vårdcentral.

Svar på provtagning
Svaret ska skickas till den Hälsocentral som medarbetaren tillhör.

Mikrobiologiska lab vid Sunderbyns sjukhus analyserar inkomna prover. Medarbetarens behandlande allmänläkare ansvarar för uppföljning av provtagning och eventuell vaccination på den anställde. Uppföljning av provtagning rekommenderas efter 3 månader och 6 månader. Den anställde ansvarar själv för att boka tid för provtagning enligt läkarens ordination. Provsvaren på uppfölningen ställs till medarbetarens behandlande/allmänläkare.

Uppföljning sköts av den Hälsocentral som medarbetaren tillhör.
Kostnader
Kostnaden för läkarbesök, provtagning och eventuell vaccinering i samband med arbetsskadan, ska belasta den verksamhet som den anställde tillhör. Detta gäller även för vikarier och elever.

Uppföljning på arbetsplatsen
Medarbetare som stuckit, skurit sig eller på annat sätt fått misstänkt smittfarligt blod på skadad hud eller slemhinna, ska anmäla detta som arbetsskada. Blanketten skickas till enhetschef.

Uppföljning ska ske med anledning av hur organisationens arbetssätt ser ut och hur verksamheten planerar åtgärder för att förhindra att det händer igen.

Arbetsskadeanmälan görs av arbetsledaren i de fall smitta uppkommit.

Länk
Rutin personal – Stickskador

Blankett
Tillbudsrapportering blodsmitta

Se även www.sjukvardsradgivningen.se

Senast uppdaterad 2019-07-25

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.