Fall/Förflyttning

Förebyggande arbete för att minska fall
Risken att drabbas av fall och fallskador är störst bland äldre, fallskador orsakar den enskilde mycket lidande. Därför måste vi sträva efter att minska antalet fall så långt det är möjligt och utan att det allt för mycket inkräktar på den personliga integriteten. I samband med att någon flyttar till ett boende gäller det att hitta de personer som tillhör riskgrupperna. Det är också viktigt att uppmärksamma förändringar i den boendes tillstånd som gör att risken för fallskador ökar så att före-
byggande åtgärder kan sättas in.

Tillvägagångssätt vid fall
1. Omsorgspersonal gör en bedömning av den boendes tillstånd och kontaktar alltid sjuksköterska.
2. Omsorgspersonal skriver i daganteckningar vad som har hänt.
3.Omsorgspersonal skriver i HSL-journalens avvikelsehanteringsmodul
4. Sjuksköterskan/arbetsterapeut och enhetschef träffas i team och gör en första utvärdering/bedömning samt vidtar åtgärder.
5. Uppföljning av fallrapport sker vid nästa teamträff eller vid behov tidigare.
6. Fallrapport där boende avlidit eller drabbats av allvarlig skada, som exempelvis fraktur, lämnas till MAS

 

Länk

Checklista för bedömning och åtgärder vid fall i teamet
Rutiner för kartläggning av arbetsmiljö i hemtjänst
Bilaga 1 – Checklista bedömning av arbetsmiljön i hemtjänst
Bilaga 2 – Riskbedömning och åtgärdsplan
Bilaga 3 – Undersök och bedöm förflyttningssituation
Bilaga 4 – Riskbedömning och handlingsplan

Rutiner för kartläggning av arbetsmiljörisker i samband med personförflyttningar

Senast uppdaterad 2018-06-21

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.