Film från Kommunfullmäktige den 23 april 2018

Anna-Lena Pogulis, projektledare för Sveriges kommuner och landsting (SKL), berättade om hot, hat och våld mot förtroendevalda vid senaste Kommunfullmäktige. - Det är också ett hot mot det demokratiska systemet om det innebär att medborgare inte vill ställa upp i politiska val, betonade Anna-Lena.

Se hela kommunfullmäktige i filmen ovan.

 

Här är dagordning och hela ärendelistan:

– Upprop
– Val av justerare/rösträknare samt beslut om tid och plats för justering av protokoll
– SKL – utbildning (1 tim) ”Hat, hot och våld mot förtroendevalda”
– Inkomna medborgarförslag, motioner, interpellationer och enkla frågor

♦ Delgivningar KF 2018-04-23
♦ Styrning av kommunala bolag – åtgärder för bättre styrning
♦ Policy för informationssäkerhet i Älvsbyns kommun
♦ Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer
♦ Svar på motion (c) handlingsprogram för att förebygga missbruk
♦ Svar på motion (c) förskola i Korsträsk
♦ Anslagsöverföringar från investeringar 2017 till 2018
♦ Årsredovisning 2017
♦ Revisionen – Revisionsberättelse för år 2017
♦ Val av (s) ledamot/vice ordförande i valnämnden och ersättande överförmyndare
♦ Val av (s) ledamot/ordförande i arbete och omsorgsutskottet, ledamot i kommunstyrelsen och personalutskottet, ersättare i budgetberedningen och Consensus
♦ Aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning i Kommunassurans Syd AB (KSF AB)
♦ Gemensam överförmyndarnämnd Piteå och Älvsbyns kommun
♦ Revidering av regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för förskola och fritidsverksamhet med anledning av Skolverkets justering av maxtaxa
♦ Avgift vid matdistribution

Obs! Ej renoverad version med vissa ljudstörningar (En kanal borta vid två tillfällen.

Senast uppdaterad 2018-06-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.