Arbeten vid sandbädden, Laver mars 2015

Lägesrapport Laver

Det pågår en process för en ny gruva i Laver. Innan en gruva kan startas krävs flera tillstånd. Nästa tillstånd är en bearbetningskoncession från Bergstaten, därefter krävs det ett miljötillstånd från Mark & Miljödomstolen.

I september lämnade Boliden in en ansökan om bearbetningskoncession där Länsstyrelsen nu har yttrat sig. Länsstyrelsen yttrade sig negativt om bearbetningskoncessionen. De pekar på miljön, sjöar och vattendrag samt rennäring som är av riksintresse. Yttrandet var väntat.

Då gruvans mineralfyndighet sedan tidigare är fasställd som riksintresse och olika riksintressen står mot varandra kommer Bergstaten troligen att lämna beslutet till regeringen.

Förutom att kopparfyndigheten i Laver är fastställd som ett riksintresse så arbetar även Europa i frågan. Europa importerar cirka 80 % av sitt behov av koppar, Sverige importerar cirka 90 % av sitt behov av koppar. En del av europastrategin är att öka självförsörjningsgraden av råvaror, där Europa tar ett ökat ansvar för sin egen konsumtion av råvaror, ex. koppar.

Bearbetningskoncession är ett tillstånd från Bergstaten för att få bedriva gruvdrift enligt minerallagen. Den ursprungliga gruvlagen byggde på ett äldre system med inmutningsrätt. Minerallagen gäller i huvudsak parallellt med miljöbalken men en viss samordning finns. En enklare miljökonsekvensbeskrivning bifogas en ansökan om bearbetningskoncession. Den som har koncession får rättigheterna för att utföra gruvbrytning inom området. Domare är Bergmästaren hos Bergstaten.

Nästa steg blir ett miljötillstånd, en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. Frågan avgörs av Mark & Miljödomstolen i Umeå. Där kommunen och länsstyrelsen yttrar sig i frågan. Även om de befintliga gruvorna i Norrbotten bara tar upp 0,1 % av ytan så har vi respekt för dess påverkan för miljön och de samiska näringarna.

Kommunfullmäktige i Älvsbyn har skrivit en avsiktsförklaring med politisk enighet och ställer sig positiv till en gruva i Laver. Syftet är att säkerställa etableringen och samtidigt framföra våra krav på verksamheten.

Med avsiktförklaringen som beslutstöd arbetar vi med effekten av en planerad gruva. Där har vi tagit fram företagens och kommunens behov av personalförsörjning fram till år 2020. Vi har även slutfört en utredning om behovet av bostäder. Vidare arbetar vi med infrastrukturlösningar för en gruva, ex. vägar och godsterminal.

Arbetet med en gruvetablering i Laver går vidare som planerat, det är många yttranden och beslut innan en gruva kommer på plats. Vårt scenario med en gruva står fast.

Med all respekt till Länsstyrelsens yttrande, vi tar ställning till vårt arbete efter beslut i frågan.

Pär Jonsson
Näringslivschef
Älvsbyns kommun

Senast uppdaterad 2015-03-19

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.