Business Capacity Development in Swedish Lapland

Projektet Business Capacity Development in Swedish Lapland är ett samverkansprojekt mellan Swedish Lapland Visitors Board och regionens 16 kommuner/lokala destinationer. Projektet tar vid som en naturlig vidareutveckling av tidigare projekt. Målgruppen för projektet är regionens små och medelstora företag och syftar till att de ska vidareutveckla sin nuvarande kompetens och öka sin konkurrenskraft.

Projektets övergripande mål är att verka för en långsiktig hållbar tillväxt för små och medelstora företag i regionen. Att fler företag växer på prioriterade marknader med fler attraktiva och hållbara produkter samt ökad kännedom om destinationen och ökad distribution av företagens produkter. Arbetet kommer att bedrivas inom två insatsområden; Affärsutveckling och Marknadsutveckling, båda med tydlig utgångspunkt i samverkan och möjligheten att stärka företagens konkurrenskraft.

Projektet är finansierat av EU:s Strukturfonder/Tillväxtverket, destinationens samtliga 16 kommuner, Region Norrbotten, Region Västerbotten.

Bild på Business Capacity Development in Swedish Laplands och Europeiska Unionens regionala utvecklingsfonds logotyper.