Behöver jag ansöka om bygglov eller göra en anmälan?

I de flesta fall krävs bygglov när du ska bygga. Bygglagstiftningen reglerar var och hur byggandet ska ske för att byggnader ska vara funktionella under lång tid. Byggnaderna skall anpassas till omgivande miljö och ge en god helhetsverkan. Bygglovsplikten varierar beroende på var i kommunen du bygger. Generellt så finns en lägre bygglovsplikt utanför sammanhållen bebyggelse. För alla ärenden tar vi ut en avgift, som är fastställd av kommunfullmäktige.

Alla beslut om lov och förhandsbesked publiceras på Post- och inrikes tidningar. (Gå in på avancerad sökning och skriv Älvsbyns kommun i fältet för uppgiftslämnare).

Bygglov

Bygglov är ett tillstånd för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar, till exempel inreda någon ytterligare bostad eller lokal. Att anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar kräver också bygglov. För bygglovsansökan krävs följande handlingar, helst i format A4 eller A3:
– ansökan om bygglov, 2 ex.
– situationsplan i skala 1:500 upprättad med nybyggnadskarta som underlag, samt inom övriga områden 1:1000, 2 ex.
– huvudritningar (planer, fasader, sektioner), i skala 1:100, 2 ex.
– relationsritningar (där så krävs), 2 ex.

Exempel på bygglovsritning

Kontrollplan

För enklare byggnadsarbeten där startbesked kan beslutas samtidigt som bygglov kan kontrollplanen bifogas med ansökan om bygglov. Kontrollplanens båda sidor ska fyllas i innan den lämnas in till miljö- och byggkontoret. Vid startbeskedet fastställs kontrollplanen, som sedan skickas tillbaka till byggherren. Denne ska sedan signera kontrollplanen allt eftersom byggnadsarbetena fortsätter. Den ifyllda och underskrivna kontrollplanen ska sedan skickas in till miljö- och byggnämnden för att slutbesked ska kunna meddelas. Nedanstående länkar visar ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut och vilka kontrollpunkter som kan tas med.

Enkel_kontrollplan_PBL
Kontrollpunkter PBL

Det kan vara så att det upplevs som lite abstrakt hur sidan 2 ska fyllas i, så här är ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut.

Exempel ifylld kontrollplan

Kontrollansvarig

Kontrollansvarig krävs vid komplicerade byggnationer, till exempel vid nybyggnad av enbostadshus eller byggnader med stora spännvidder. För enklare byggnationer såsom altaner, garage eller förråd krävs inte kontrollansvarig.

Boverkets information om behov av kontrollansvarig vid byggnation och rivning.

Det här får du bygga utan bygglov

Bygglov krävs inte för att i nära anslutning till en- och tvåbostadshus
– uppföra en eller flera fristående komplementbyggnader (friggebodar) med sammanlagd byggnadsyta på 15 m² och med en nockhöjd på max 3 m. Om byggnaden placeras närmare tomtgräns än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
– anordna skyddade uteplatser med mur eller plank. Höjden får vara högst 1,8 m från marken och inte sträcka sig längre än 3,6 meter från huset. Om uteplatsen placeras närmare tomtgräns än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
– anordna skärmtak över uteplatser, balkonger och/eller entréer om skärmtaken inte tillsammans är större än 15 m². Skärmtaken får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m utan grannars medgivande.

Ett grannemedgivande bör vara skriftligt.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse har du också rätt att utföra vissa bygglovsbefriade kompletteringsåtgärder. Hör med miljö- och byggkontoret vad som gäller på din fastighet.

För byggnader som behövs för verksamheten på areella näringar (t.ex. jord- och skogsbruk) krävs varken bygglov eller anmälan. Hushållningssällskapet ger utbildningar om hur byggnaderna ska utföras på säkert sätt. Mer information finns här:
Bygg säkert – en utbildning för alla lantbrukare

Anmälan

För ärenden, som inte omfattas av bygglovsplikt, ska en anmälan göras. Följande åtgärder omfattas av anmälningsplikt:
– rivning (utanför detaljplanelagt område) av byggnad eller del av byggnad. Undantaget är komplementbyggnader (t.ex. garage, uthus) och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring
– ändring av byggnads bärande delar eller väsentlig ändring av planlösning
– installation av hiss, eldstad, rökkanal eller ventilation
– installation av anläggning för vatten- eller avlopp i byggnad eller inom en tomt
– ändring som innebär väsentligt påverkar brandskyddet
– underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde
– nybyggnad av vindkraftverk
– nybyggnad av komplementbostadshus (så kallat Attefallshus)
– tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med högst 15 m²
– inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus
– nybyggnad av takkupor

Till anmälan bifogas ritningar och beskrivningar som beskriver åtgärden. Detta uppfylls i de allra flesta fallen av tomtkarta (situationsplan), plan- och fasadritningar samt teknisk beskrivning.
Vid större arbeten bör kontrollansvarig eller annan sakkunnig anges i samband med anmälan.

Rivning

När en byggnad ska rivas helt eller delvis krävs rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanelagt område.
Med ansökan om rivningslov ska situationsplan bifogas (där det framgår vilken byggnad som ska rivas) och en kontrollplan. Av kontrollplanen ska det framgå vilka mängder avfall och farligt avfall som bedöms uppkomma och hur detta kommer att tas om hand.
Kontrollansvarig kan komma att krävas i större rivningsarbeten och om farligt avfall ska hanteras.

För rivning av byggnad eller del av byggnad utanför detaljplanelagt område krävs en anmälan. Undantaget är komplementbyggnader (t.ex. garage, uthus) och ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring. Samma krav ställs på kontrollplan och kontrollansvarig som för rivningslov.

Kontrollplan för rivning

Byggnadsvård

Oavsett ålder och stil har alla hus kulturvärden. Ett hus står i minst hundra år. Att ta hänsyn till kulturvärdet är ett sätt att säkerställa husets kvalitet över tid.

Ändringar, underhåll och ansvar

Ändringar och underhåll av byggnader ska utföras med varsamhet så att byggnadens karaktärsdrag beaktas. Det gäller både vid in- och utvändiga ändringar och oavsett om åtgärden kräver bygglov eller inte.

Varsamhetskravet enligt Plan- och bygglagen, bevakar allmänintressen och förhindrar att ändringar i en byggnad leder till att tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden förvanskas.

Här finns Boverkets publikation för vad man bör tänka på innan man ändrar och underhåller en byggnad.

Marklov

Marklov krävs för schaktning och/eller fyllning som avsevärt ändrar marknivån (tumregel > 0,5 meter) inom detaljplanelagt område.
Med ansökan bifogas situationsplan och markprofiler.

Ansökan om bygglov, rivningslov marklov förhandsbesked med mera

Förhandsbesked

Tänker du bygga nytt utanför detaljplanerat område på en fastighet som inte tidigare har varit bebyggd? Då kan du ansöka om förhandsbesked hos miljö- och byggnämnden. Ansökan om förhandsbesked plus en kartkopia som redovisar den tänkta placeringen och en beskrivning av vad du vill bygga ska inlämnas till miljö- och byggkontoret.

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av en ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen då beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft.

Strandskydd

I miljöbalken finns regler som gäller för byggnationer och andra åtgärder inom strandskyddat område. Strandskyddsområdet sträcker sig 100 meter från stranden (vid normalvattenstånd) på land och i vatten. Därför krävs en dispens från strandskyddsbestämmelserna och du tänker bygga inom strandskyddsområde. Det finns sex skäl för dispens från strandskyddet:
1. Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
2. Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg
3. Anläggningar som måste ligga vid vattnet, det kan vara båthamnar, bryggor, pirar med mera.
4. Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
5. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose att angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
6. Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

För byggnationer inom LIS-områden (dessa finns i Älvsbyns kommuns översiktsplan) finns ytterligare två skäl för dispens från strandskyddsbestämmelserna:

1. Åtgärden kommer att främja utvecklingen av landsbygden
2. För en- och tvåbostadshus finns skälet att byggnaden kommer att placeras i anslutning till befintlig bebyggelse.

För en ansökan om strandskyddsdispens krävs en tomtkarta (situationsplan) där den önskade åtgärden ritas in.
Ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna

Miljö- och byggnämnden i Älvsbyns kommun beslutar i strandskyddsärendena. Länsstyrelsen i Norrbotten har möjlighet att överpröva nämndens beslut.

För mer information kan du också kontakta byggnadsinspektören.

Senast uppdaterad 2019-07-24

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.