Lex Sarah

Socialstyrelsen har utfärdat nya föreskrifter och allmänna råd för en mer enhetlig tillämpning av Lex Sarah. De nya föreskrifterna och allmänna råden gäller både inom hela socialtjänsten och omsorgen om funktionshindrade samt inom Statens institutionsstyrelse. Syftet med Lex Sarah är att komma till rätta med missförhållanden och risk för missförhållande.

Rapport av missförhållanden i omsorger om äldre och funktions-
hindrade enligt 14 kap 7 § SoL och inom stöd och service till funktionshindrade enligt 24f § LSS.

Tillämpningen av Lex Sarah avser anställd, uppdragstagare, praktikant, deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Respektive områdeschef är skyldig att vid nyanställning ge muntlig och skriftlig information och därefter ges årligen muntlig information om anmälningsplikten.

Vad ska rapporteras?
Missförhållanden som ska rapporteras är utförda handlingar och handlingar som av någon försummelse eller annat skäl under-
låtits att utföra och som inneburit ett hot mot eller medfört konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysisk eller psykisk hälsa. Även en händelse som inneburit en risk för ett påtagligt missförhållande.

Allvarliga missförhållanden är
•Övergrepp och brister i omsorgen som utgör ett hot mot en enskilds liv och hälsa.
•Ett bemötande av äldre och funktionshindrade som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.

Övergrepp kan vara
•Fysiska (t.ex. slag, nypningar och fasthållning).
•Psykiska (t.ex. hot, kränkningar, trakasserier, inlåsning och tvång).
•Ekonomiska (t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning och förskingring).
•Sexuella övergrepp.

Brister i omsorgen kan vara
•Bristande personlig hygien.
•Bristande mathållning.
•Bristande tand och munhygien.
•Brister i tillsyn och omsorg.

Att diskutera i arbetslaget
Som personal ställs du inför svåra situationer. Egna ställningstagande allt utifrån små till mer omfattande och svårhanterliga frågor måste göras. Genom att tillsammans i personalgruppen diskutera svåra frågor växer ett gemensamt förhållningssätt fram. Att prata med varandra har stor betydelse för förhållningssätt och hur mötet med vårdtagare/anhöriga blir.

Vad menas med
•Ett respektfullt bemötande och förhållningssätt?
•Hur skall en individ bemötas med värdighet och integritet?
•Individens bestämmanderätt. Skall individen alltid bestämma, även om det skadar honom/henne själv eller anhöriga ?

Eftersom vård- och omsorgsarbetet och vår omvärld förändras blir etikfrågorna allt viktigare. Olikheter är viktiga att respektera.

Det är viktigt att som personal ha ett professionellt förhållningssätt till vårdtagaren. Att vara:
•sann
•realistisk
•hålla sig till överenskommelser
•tålmodig.

Anhöriga har rätt att bemötas med hänsyn och respekt. De har när det är lämpligt rätt att få information och delta på träffar och i samråd.

Anmälan vid misstanke
Anmälan ska göras när det finns en grundad anledning att anta att det föreligger allvarliga missförhållanden. Anmälan ska dokumenteras. Utredning ska inledas samma dag som anmälan inkommer. Erforderliga åtgärder vidtas samma dag för att förhindra att missförhållanden utgör hot mot den enskildes liv, hälsa och säkerhet.

Om allvarliga missförhållanden som anmälts inte åtgärdats inom en vecka från dagen för anmälan skall, när det gäller kommunal verksamhet, kommunstyrelsen underrätta Socialstyrelsen om detta.

Lagstöd
Anmälningsskyldighet enligt Lex Sarah (SOFS 2011:5)
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Revidering av föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av Lex Sarah
Socialtjänstlagen (SoL)

Lokala rutiner vid anmälan och handläggning
Lokala rutiner för anmälan och handläggning

Länk
Handbok Lex Sarah

Bilagor till anmälan och handläggning
Bilaga 1 – Anmälan SoL och LSS
Bilaga 2 – Första bedömning av allvarlighetsgrad
Bilaga 3 – Utredning/Rapport
Bilaga 4 – Löpande dokumentation i ärendet
Bilaga 5 – Underskrift personal
Flödesschema vid utredning av Lex Sarah och Klagomål och synpunkter

Blankett
Anmälan – Lex Sarah (Socialstyrelsens blankett)

Senast uppdaterad 2014-07-02 Innehållet på denna sida uppdaterades senast för mer än ett år sedan och kan innehålla felaktigheter. Du kan föreslå ändringar genom att klicka på knappen nedanför.

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.