Buller och luftkvalitet

Pollen

Nu har pollensäsongen börjat. Mätningen av pollen sker ett år i taget växelvis mellan kommunerna Älvsbyn, Luleå, Boden och Piteå.

År 2017 mäts pollenhalten i Luleå kommun.

Mätningarna presenteras på en gemensam sida för hela Sverige:

Pollenrapporten.se (sidan drivs av Naturhistoriska riksmuseet)

Luftföroreningar

Kommunen är ansvarig för att varje år kontrollera att halterna av kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar i storleksfraktionerna PM10 och PM2,5, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och bly i utomhusluften inte överskrider de miljökvalitetsnormer som regeringen har fastställt för var och en av dessa luftföroreningar. Miljökvalitetsnormerna anges i luftkvalitetsförordningen (2010:477).

Miljökvalitetsnormerna överskreds inte för någon av luftföroreningarna år 2016 i Älvsbyns kommun. Miljö- och byggkontorets rapport om luftkvaliteten i Älvsbyns kommun år 2016 kan laddas ner i pdf-format här: Utomhusluftens kvalitet i Älvsbyns kommun 2016.

Senast uppdaterad 2017-07-05

Väderprognos från:

yr.no, levererat av Meteorologisk institutt och NRK.

CHANGE LANGUAGE DISCLAIMER

You can use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Please select your preferred language in the list below. You can close this dialog box by clicking the ”x” in the upper right corner.